ANVÄNDNINGSVILLKOR

VÄLKOMMEN TILL WEBBPLATSEN FÖR CCM SKILLS CAMPLÄS DESSA ALLMÄNNA VILLKOR NOGGRANT innan du besöker, tittar på och/eller använder någon del av denna webbplats, inklusive, utan begränsning, Reebok-CCM:s WAP-portal ("Portalen") (kollektivt benämnd "Webbplatsen"). Dessa allmänna villkor gäller alla besök till och all användning av Webbplatsen, liksom det Innehåll (så som detta definieras här nedan), de rekommendationer och de tjänster som tillhandahålls till dig på eller genom Webbplatsen. Genom att besöka och använda Webbplatsen uttrycker du ditt samtycke till att hålla dig till dessa allmänna villkor i sin helhet (inklusive de villkor som anges i sekretesspolicyn) samt alla övriga lagar eller bestämmelser som gäller för Webbplatsen, Internet och World Wide Web. Om du inte samtycker till dessa allmänna villkor i sin helhet ska du inte använda Webbplatsen.

Denna Webbplats ägs och drivs av Reebok-CCM International, Ltd. ("Reebok-CCM") tillsammans med tredje parter. För att använda vissa delar av Webbplatsen kan du vara tvungen att registrera dig på webbplatser som tillhör tredje parter eller hämta programvaror, verktyg, koder eller annat innehåll från tredje parter. Din åtkomst till och användning av någon programvara, någon funktionalitet eller något innehåll från en tredje part ska regleras av de allmänna villkor som tillhandahålls av den tredje parten i fråga och du samtycker till att lyda sådana allmänna villkor.

ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Reebok-CCM förbehåller sig rätten att, när som helst och efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller avlägsna delar av dessa allmänna villkor. Kontrollera dessa allmänna villkor emellanåt för att se om det finns eventuella ändringar. Om du fortsätter att använda Webbplatsen efter att eventuella ändringar av dessa villkor har publicerats betyder det att du accepterar ändringarna i fråga.

SEKRETESS

Reebok-CCM respekterar de personers privatliv som besöker vår Webbplats. För information om den sekretesspolicy som gäller för Webbplatsen, besök vår sekretesspolicy. Sekretesspolicyn förklarar hur Reebok-CCM samlar in och hanterar personligt identifierbar information som du tillhandahåller på eller genom Webbplatsen

BEHÖRIGHET

Eventuell användning av och registrering för Webbplatsen är utan laga kraft förbjudet. Åtkomst till och användning av Webbplatsen kan vara förbjuden i vissa länder. Webbplatsen är endast tillgänglig för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen anses vara till för en allmän publik och är inte avsedd för användning av barn. Barn som besöker Webbplatsen ska skaffa tillstånd från och hjälp av en förälder eller målsman för att använda Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen intygar och garanterar du (a) att all information som du skickar in är sanningsenlig och korrekt; (b) att du kommer att uppdatera och hålla informationen korrekt; samt (c) att din användning av Webbplatsen inte strider mot någon tillämplig lag eller bestämmelse i den rättsbefogenhet där du besöker Webbplatsen.

Om din enhet inte stödjer relevant teknologi, inklusive, men inte begränsat till, viss krypteringsteknologi kan du möjligen inte använda vissa tjänster eller komma åt viss information som tillhandahålls på eller är tillgänglig genom Webbplatsen, inklusive Portalen.

ÄGARSKAP OCH TILLÅTEN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Allt innehåll som finns på, är tillgängligt genom eller visas på Webbplatsen (inklusive Portalen), inklusive, men inte begränsat till, information, meddelanden, text, grafik, fotografier, bilder, ljud, rörliga bilder, video, illustrationer, kod samt andra material ("Innehåll"), ägs av Reebok-CCM eller dess moderbolag, närstående bolag, licensgivare eller innehållsleverantörer. Innehållet skyddas av upphovsrätt, varumärke och andra lagar och internationella avtalsbestämmelser och får inte användas förutom så som tillåts i dessa allmänna villkor eller med föregående uttryckligt skriftligt medgivande från Reebok-CCM. Om du obehörigen använder något innehåll kan det leda till civil- eller straffrättsliga påföljder mot dig.

Förutom så som annars uttryckligen anges i specifika villkor eller dokument på Webbplatsen har du endast tillstånd att se, visa, skriva ut och hämta Innehåll och individuella sidor från Webbplatsen för personligt, informationsmässigt och icke-kommersiellt bruk (under förutsättning att du behåller alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt som finns på sidorna i fråga). Du får inte modifiera något av det Innehåll som publiceras på Webbplatsen och du får inte kopiera, distribuera, överföra, visa, framföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överlåta eller sälja något Innehåll. Vad gäller dessa allmänna villkor är det förbjudet att använda något innehåll på någon annan webbplats eller i någon annan nätverksmiljö. Med undantag för denna begränsade licens överlåter Reebok-CCM inte någon rättighet eller andel till dig i Webbplatsen, Innehållet eller den information som finns tillgänglig genom Webbplatsen eller programvaran genom att tillåta dig att komma åt Webbplatsen. Du får inte avlägsna några meddelanden om upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt från innehåll som förekommer på Webbplatsen.

Om du hämtar programvara (inklusive, men inte begränsat till, skärmsläckare, ikoner, videor eller skrivbordsbakgrunder) från Webbplatsen, licensierar Reebok-CCM eller dess tredjepartslicensgivare programvaran till dig, inklusive eventuella filer, bilder som ingår i eller genereras av programvaran samt data som medföljer programvaran. Reebok-CCM överlåter inte någon äganderätt över programvaran till dig. Du kan äga det medium som programvaran finns registrerad på men Reebok-CCM eller dess tredjepartslicensgivare behåller fullständig och komplett äganderätt över programvaran samt alla immateriella rättigheter därtill. Du får inte vidaredistribuera, sälja, dekompilera, bakåtutveckla eller på annat sätt reducera programvaran till mänskligt läsbar form.

VARUMÄRKEN

Alla varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, logotyper, trade dress, ikoner och domännamn (kollektivt "Märken") som finns på denna Webbplats tillhör Reebok-CCM, dess moderbolag eller närstående bolag, deras respektive licensgivare eller andra tredje parter. Du får inte på något sätt använda, kopiera, reproducera, ompublicera, överföra, distribuera eller modifiera Märken som tillhör Reebok-CCM eller dess moderbolag eller närstående bolag utan Reebok-CCM:s föregående uttryckliga skriftliga medgivande. Det är förbjudet att använda något av Märkena på någon annan webbplats eller i någon annan nätverksmiljö, till exempel genom att lagra eller reproducera Webbplatsen (eller någon del av den) på någon extern webbplats på Internet, utan uttryckligt skriftligt medgivande från Reebok-CCM. Vissa andra varumärken, tjänstemärken och logotyper som finns på Webbplatsen är varumärken eller tjänstemärken som tillhör en tredje part och får inte användas, kopieras eller reproduceras utan tillstånd från ägaren.

INSKICKADE MATERIAL

Reebok-CCM har som policy att inte granska eller acceptera oombedda inskick av idéer, uppfinningar, designer och andra material. Material, information, förslag, idéer, koncept, kunnande, tekniker, frågor, kommentarer eller andra meddelanden eller innehåll som du överför eller skickar in till Webbplatsen i någon form eller på något sätt (med undantag för personligt identifierbar information, för vilken sekretesspolicyn gäller) (i) betraktas och kommer att betraktas som icke-konfidentiella och icke-personliga för dig eller någon annan person och som ej ägda av dig eller någon annan person och (ii) kan spridas eller användas av Reebok-CCM eller dess närstående bolag för alla eventuella kommersiella eller icke-kommersiella ändamål i vilka medier som helst, som nu är kända eller i framtiden skapas, efter Reebok-CCM:s eget gottfinnande, inklusive, men inte begränsat till, för utveckling, tillverkning eller marknadsföring av produkter för kommersiellt bruk, utan (a) ersättning till dig eller någon annan person eller (b) erkännande av dig eller någon annan person som källa för det inskickade materialet. Du ska därför inte överföra eller skicka in material, information, förslag, idéer, koncept, kunnande, tekniker, frågor, kommentarer eller andra meddelanden eller innehåll till Webbplatsen om du vill hålla dem konfidentiella eller vill ha eller förväntar dig erkännande eller ersättning för dem.

ANVÄNDARSKAPAT INNEHÅLL

Innehåll, information, fotografier, förslag, frågor, kommentarer, meddelanden, åsikter och andra material som publiceras eller skickas in av användare som besöker Webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, på gemenskapssidor, på anslagstavlor, i chattrum eller i andra forum) (kollektivt "Användarskapat innehåll") är endast den persons åsikt och ansvar som har skickat in det Användarskapade innehållet i fråga. Reebok-CCM stödjer inte och har ingen kontroll över det Användarskapade innehåll som användare publicerar på Webbplatsen. Reebok-CCM granskar inte Användarskapat innehåll innan det publiceras på Webbplatsen, och sådant innehåll återspeglar inte nödvändigtvis Reebok-CCM:s åsikter eller policyer. Reebok-CCM ska ha rätt, men ingen skyldighet, att granska och övervaka Användarskapat innehåll för att kontrollera att det följer dessa allmänna villkor eller andra regler som Reebok-CCM har fastställt för denna Webbplats eller för att kontrollera att det följer eventuella lagar eller bestämmelser. Reebok-CCM agerar endast som en passiv kanal för distribution av Användarskapat innehåll och är inte ansvarigt för något av det Användarskapade innehåll, de meddelanden och de andra material som du eller andra användare skapar.

Reebok-CCM förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att avvisa, vägra att publicera, redigera, ändra eller ta bort eventuella publiceringar av Användarskapat innehåll (inklusive meddelanden och kommentarer som skickas in till Webbplatsen). Du samtycker till att meddela Reebok-CCM skriftligen om varje anstötligt innehåll som visas på Webbplatsen. Reebok-CCM ska i god tro anstränga sig för att utreda eventuella påståenden om att Användarskapat innehåll strider mot dessa allmänna villkor. Reebok-CCM förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att avbryta eller avsluta eventuella användarkonton eller användar-ID och vidta tekniska och juridiska åtgärder för att förbjuda åtkomsten till Webbplatsen om vi tror att användarna i fråga skapar problem eller eventuella juridiska skyldigheter eller agerar på ett sätt som är oförenligt med ordalydelsen eller andan i dessa allmänna villkor eller våra policyer. Reebok-CCM förbehåller sig rätten att avsluta obekräftade användarkonton. Reebok-CCM:s beslut att avvisa, vägra att publicera, redigera eller ta bort Användarskapat innehåll eller att avsluta användarkonton eller användar-ID är slutgiltiga. Din användning av något eventuellt Användarskapat innehåll är på din egen risk. DU ERKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL ATT REEBOK-CCM INTE ÄR ANSVARIGA FÖR NÅGOT INNEHÅLL, DÄRIBLAND ANVÄNDARSKAPAT INNEHÅLL, SOM GER RÅD, INKLUSIVE MEDICINSKA RÅD, OM DIET, TRÄNING, KONDITION ELLER MOTION ELLER OM ANVÄNDNINGEN AV NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.

Genom att, direkt eller indirekt, visa, publicera eller skicka in Användarskapat innehåll på eller genom Webbplatsen beviljar du härmed Reebok-CCM, dess moderbolag och närstående bolag samt dem som agerar under dessas ledning, en permanent, oåterkallelig, royaltyfri och världsomspännande licens och rättighet att använda, modifiera, reproducera, offentligt framföra, offentligt visa, distribuera samt skapa härledda verk från sådant material för alla kommersiella och icke-kommersiella ändamål i vilka medier som helst, som nu är kända eller i framtiden skapas, efter Reebok-CCM:s eget gottfinnande, utan att något erkännande eller någon ersättning behövs.

Genom att skicka in Användarskapat innehåll samtycker du till att Reebok-CCM publicerar det Användarskapade innehållet i fråga på Webbplatsen och dessutom till att följa alla etikettregler som fastställs för Webbplatsen (och som införlivas i detta avtal genom denna hänvisning). Du erkänner att Användarskapat innehåll kan, som en del av Webbplatsen, ses av andra personer och att du därför inte har någon förväntning om sekretess eller konfidentialitet för sådant innehåll. Du erkänner dessutom att ditt namn och innehåll som gjorts tillgängligt via Webbplatsen kan kommas åt, ses, skrivas ut och hämtas av andra personer. Du samtycker till att Reebok-CCM inte behöver skicka några material till dig som inkluderar Användarskapat innehåll inskickat av dig för granskning eller godkännande innan Reebok-CCM använder det på Webbplatsen eller på något annat sätt, och du avstår härmed från eventuella rättigheter att granska eller godkänna sådana material. Reebok-CCM förbehåller sig rätten att, helt eller delvis och av vilken anledning som helst, modifiera allt innehåll, och du avstår från alla eventuella "moraliska rättigheter" till något Användarskapat innehåll som du skickar in.

Genom att skicka in Användarskapat innehåll intygar och garanterar du att innehållet är ditt eget originalarbete och inte har publicerats eller distribuerats i någon form av någon annan person eller organisation och inte inkräktar på eller strider mot någon persons eller organisations upphovsrätt, varumärke, företagshemlighet eller andra personliga eller integritetsmässiga rättigheter.Om innehållet innehåller bilder och fotografier av personer förutom dig själv intygar och garanterar du att du har fått tillstånd från varje person i bilden eller fotografiet i fråga att skicka in innehållet för användning av Reebok-CCM på Webbplatsen i enlighet med dessa allmänna villkor.Du förstår att Reebok-CCM kan be dig och alla andra personer som finns med i något av ditt innehåll att underteckna dokument för att erkänna samtycke till dessa allmänna villkor.

FÖRBJUDEN AKTIVITET

Du förbjuds att använda Webbplatsen för att skicka in eller överföra material som är eller kan vara inkräktande, hotfulla, falska, missvisande, provocerande, ärekränkande, inkräktande på en persons privatliv, oanständiga, vulgära, vanvördiga, pornografiska, trakasserande, förolämpande, diskriminerande eller olagliga eller något material som skulle kunna utgöra eller uppmuntra till uppträdande som skulle betraktas som brottsligt eller strida mot någon parts rättigheter eller som annars kan ge upphov till civilrättslig skadeståndsskyldighet eller strida mot någon lag. Du förbjuds dessutom att använda Webbplatsen för att utge dig för att vara en annan person eller användare, en medarbetare eller anställd vid Reebok-CCM eller en representant för Reebok-CCM, antyda att några uttalanden som du gör stöds av Reebok-CCM eller skicka in eller överföra något material som på något sätt skulle kunna skada eller nedvärdera Reebok-CCM eller något av dess närstående bolag. Du förbjuds även att använda Webbplatsen för att annonsera om eller göra något kommersiellt erbjudande.

Medan du besöker eller använder Webbplatsen får du inte: begära eller på annat sätt försöka att samla in, skaffa eller lagra personlig information, lösenord, kontoinformation eller annan typ av information beträffande andra användare; gå in på eller använda en annan persons konto; dölja ursprunget för några meddelanden; ändra, modifiera, rama in eller "spegla" något Innehåll; skapa en djuplänk till vår Webbplats utan att passera vår Webbplats startsida; använda datautvinningsverktyg, robotar eller liknande datainsamlings- och extraheringsverktyg i samband med Webbplatsen; hindra, störa eller på annat sätt förhindra någon person att använda eller komma åt Webbplatsen eller störa någon användares upplevelse på Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, att agera på något sätt som stör användares utbyten i realtid; interferera med eller störa Webbplatsen eller Webbplatsens servrar eller nätverksanslutningar; inte lyda eventuella krav, procedurer, policyer eller bestämmelser för nätverk anslutna till Webbplatsen; modifiera, anpassa, licensiera ut, översätta, sälja, bakåtutveckla, dekompilera eller disassemblera någon del av Webbplatsen; eller försöka att få obehörig åtkomst till Webbplatsen (eller någon del av den).

TILLGÄNGLIGHET AV PRODUKTER, TJÄNSTER, FUNKTIONER OCH INNEHÅLL

Alla funktioner, allt Innehåll och alla produkter och tjänster som finns tillgängliga på eller genom Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, priser för produkter och tjänster, kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Dessutom kan varje funktion, Innehåll, produkt eller tjänst upphöra när som helst efter vårt eget gottfinnande. Att några funktioner, något Innehåll eller några produkter eller tjänster inkluderas på denna Webbplats vid en viss tidpunkt innebär eller garanterar inte att sådana produkter eller tjänster kommer att fortsätta att vara tillgängliga. REEBOK-CCM FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT AVBRYTA DRIFTEN AV ELLER TA BORT WEBBPLATSEN, ELLER NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN, NÄR SOM HELST, UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE OCH UTAN ATT ÅDRA SIG NÅGON ANSVARSSKYLDIGHET.

INFORMATIONENS RIKTIGHET

Reebok-CCM gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att det Innehåll som Reebok-CCM tillhandahåller på denna Webbplats är fullständigt, korrekt och aktuellt. Trots Reebok-CCM:s ansträngningar kan dock informationen på denna Webbplats emellanåt vara felaktig, ofullständig eller inaktuell. Vikter, mått, produktbeskrivningar, rekommendationer, kommentarer om produkter och liknande beskrivningar tillhandahålls endast för bekvämlighets skull och kan vara ungefärliga. Reebok-CCM gör rimliga ansträngningar för att korrekt visa egenskaperna hos våra produkter och tjänster som finns tillgängliga för köp, inklusive tillämpliga färger; den färg du faktiskt ser beror dock på ditt datorsystem och vi kan inte garantera att din dator visar sådana färger på ett korrekt sätt. Produkter som visas på Webbplatsen kan vara otillgängliga, ha andra egenskaper än dem som anges eller rentav ha ett annat pris än det som anges på Webbplatsen. Vi kan dessutom ändra information om pris och tillgänglighet utan föregående meddelande. Det är förvisso Reebok-CCM:s praxis att bekräfta beställningar via e-post men ett erhållande av en beställningsbekräftelse via e-post utgör inte ett godtagande av en beställning eller en bekräftelse av ett erbjudande att sälja en produkt eller tjänst. Reebok-CCM förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, begränsa beställningsmängden för någon produkt eller tjänst och/eller att vägra att betjäna någon kund. Reebok-CCM kan även kräva att information styrks före godtagande och/eller avsändning av någon beställning.

TILLÄMPLIGHET AV YTTERLIGARE VILLKOR

Ytterligare eller annorlunda villkor ("Andra villkor") kan gälla i samband med vissa funktioner (t.ex. gemenskapssidor, omdömen, sweepstakes och tävlingsbidrag). Om så är tillämpligt kommer dessa Andra villkor att anges (i) på det ställe där du får skicka in Innehåll, komma åt eller använda funktioner eller köpa produkter och tjänster eller (ii) i en länk intill det ställe där du får skicka in Innehåll, komma åt funktioner eller köpa produkter och tjänster. Dessa Andra villkor införlivas och inkluderas i dessa allmänna villkor genom hänvisning. I händelse av att de Andra villkoren strider mot dessa allmänna villkor ska de Andra villkoren gälla med avseende på det ämne som de Andra villkoren i fråga berör.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER

WEBBPLATSEN OCH ALLT INNEHÅLL KAN ÄNDRAS OCH TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGRA SLAGS GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG, OCH REEBOK-CCM, DESS DOTTERBOLAG, NÄRSTÅENDE BOLAG, LICENSGIVARE SAMT LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA SÅDANA GARANTIER I DEN STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER. INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN ÄR ENDAST TILL FÖR ALLMÄNNA INFORMATIONSÄNDAMÅL OCH UTGÖR INTE RÅD.

REEBOK-CCM INTYGAR ELLER GARANTERAR INTE ATT DET INNEHÅLL, DEN INFORMATION OCH/ELLER DE FUNKTIONER SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN ÄR KORREKTA, FULLSTÄNDIGA ELLER AKTUELLA; ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT ELLER FEL; ATT ALLA FEL PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT WEBBPLATSEN ELLER DE SERVRAR SOM GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. REEBOK-CCM GÖR INGA GARANTIER ELLER PÅSTÅENDEN BETRÄFFANDE ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL I FRÅGA OM KORREKTHET, RIKTIGHET, GILTIGHET, ANVÄNDBARHET, PUNKTLIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER NÅGRA ANDRA AVSEENDEN, OCH I VARJE FALL FRISKRIVER SIG REEBOK-CCM FRÅN SÅDANA GARANTIER I DEN STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER.

FÖR ALLA PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM KAN KÖPAS PÅ ELLER GENOM DENNA WEBBPLATS GÄLLER ENDAST EVENTUELLA TILLÄMPLIGA GARANTIER FRÅN PRODUKTERNAS OCH TJÄNSTERNAS RESPEKTIVE TILLVERKARE, DISTRIBUTÖRER OCH LEVERANTÖRER, OM SÅDANA FINNS, I ENLIGHET MED INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN. I DEN STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER FRISKRIVER SIG REEBOK-CCM HÄRMED FRÅN ALLA SLAGS GARANTIER, BÅDE UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE ALLA EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER BETRÄFFANDE DE PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ANGES ELLER KAN KÖPAS PÅ ELLER GENOM DENNA WEBBPLATS.

BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET

DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER PÅ DIN EGEN RISK. VARKEN REEBOK-CCM, DESS DOTTERBOLAG ELLER NÄRSTÅENDE BOLAG, OCH INTE HELLER DESSAS RESPEKTIVE STYRELSELEDAMÖTER, DIREKTÖRER ELLER OMBUD ELLER NÅGON ANNAN PART SOM ÄR INVOLVERAD I ATT SKAPA, PRODUCERA ELLER LEVERERA WEBBPLATSEN SKA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, SPECIELLA SKADOR, STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSEN ELLER WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER FUNKTIONER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR SOM ORSAKAS AV VIRUS ELLER NÅGON FELAKTIGHET ELLER OFULLSTÄNDIGHET I INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN ELLER PRODUKTERNAS PRESTANDA (OAVSETT OM ANSVARET BASERAS PÅ AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING ELLER STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET), ÄVEN OM REEBOK-CCM HAR FÖRVARNATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. OBSERVERA ATT NÅGRA JURISDIKTIONER KANSKE INTE TILLÅTER UTESLUTANDE AV VISSA SKADOR, OCH NÅGRA AV UNDANTAGEN OCH BEGRÄNSNINGARNA OVAN GÄLLER KANSKE DÄRFÖR INTE DIG. DIN ENDA GOTTGÖRELSE MOT REEBOK-CCM FÖR NÅGOT MISSNÖJE MED WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL ÄR ATT SLUTA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Reebok-CCM ska inte vara ersättningsskyldigt om din användning av Innehåll från någon del av Webbplatsen (inklusive Portalen) leder till att service, reparation eller korrigering av utrustning eller data behövs, och du tar på dig alla kostnader i samband med det föregående.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara och hålla skadeslösa Reebok-CCM, dess moderbolag och närstående bolag samt dessas respektive anställda, direktörer, styrelseledamöter och ombud mot och från alla eventuella fordringar, skadestånd och kostnader, inklusive rimliga juridiska kostnader och relaterade utgifter, som uppstår från eller i samband med din användning av Webbplatsen eller Innehållet, ditt tillhandahållande eller din användning av något Användarskapat innehåll, någon eventuell överträdelse från din sida av dessa allmänna villkor eller något påstående om att du har inkräktat på en användares integritetsrättigheter genom att skicka in, samla in eller använda Innehåll om andra användare av Webbplatsen.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTER

För din bekvämlighet och för att förbättra användningen av Webbplatsen kan länkar till webbplatser som ägs och kontrolleras av tredje parter tillhandahållas från tid till annan. Dessa länkar tar dig utanför Reebok-CCM:s service och ut från Webbplatsen och är utanför Reebok-CCM:s kontroll. Detta inkluderar länkar till partner som kan använda Reebok-CCM:s logotyper som del av ett co-branding-avtal. De webbplatser som du kan länka till har sina egna separata sekretesspolicyer, och även om Reebok-CCM söker skydda sin Webbplats integritet är Reebok-CCM inte ansvarigt, och kan inte hållas ansvarigt, för innehållet och aktiviteterna på dessa webbplatser. Du besöker därför dessa webbplatser helt på din egen risk. Observera att dessa övriga webbplatser kan skicka sina egna cookies till användare, samla in data eller begära personlig information, och du tillråds därför att kontrollera användningsvillkoren och/eller sekretesspolicyerna på webbplatserna i fråga innan du använder dem. Du bör kontrollera alla bifogade filer och andra filer innan du hämtar dem. Dina förbindelser med och intressen i kampanjer, tjänster och återförsäljare som hittas via Webbplatsen (inklusive Portalen) är endast mellan dig och de personer som du har att göra med såvida inte Reebok-CCM uttryckligen anger något annat.

HUR DU KAN KONTAKTA OSS

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om Webbplatsen eller någon av våra tjänster, var god kontakta Reebok-CCM:s kundtjänst: skillscamp@reebokccm.com

Reebok – CCM Hockey AB
Box 700, 169 27 Solna, Sverige
+46 (0)8-522 35 272

EXPORTKONTROLL

Programvaror och andra material från Webbplatsen kan vara föremål för tillämpliga exportkontrollagar som förbjuder export av vissa tekniska data och programvaror till vissa länder. Ingen programvara från Webbplatsen får hämtas eller exporteras (a) till något annat land som USA har embargo mot för varor; eller (b) en person på det amerikanska finansdepartementets lista över särskilt angivna medborgare (Specially Designated Nationals) eller det amerikanska handelsdepartementets lista över avvisade personer (Table of Deny Orders). Reebok-CCM tillåter inte användning, hämtning eller export av någon programvara eller några tekniska data från Webbplatsen till någon förbjuden jurisdiktion enligt tillämpliga exportlagar och exportbestämmelser.

TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIGHET

I den största utsträckning som lagen tillåter ska dessa allmänna villkor regleras av lagarna i Massachusetts (med undantag för dess lagvalsprinciper), och du samtycker till att underkasta dig den icke-exklusiva behörigheten hos domstolarna i Massachusetts. Du samtycker till att en eventuell fordran eller grund för talan som uppstår från eller i samband med din användning av Webbplatsen måste lämnas in inom ett år efter att sådan fordran eller grund för talan uppstod. Om någon del av dessa allmänna villkor blir ogiltig ska det inte påverka de övriga villkorens giltighet och verkställbarhet. Den ogiltiga delen ska ersättas av villkor som är giltiga och har rättslig verkan. Om något villkor i dessa allmänna villkor befinns vara overkställbart ska de övriga villkoren förbli i full kraft och verkan. En utskriven version av dessa allmänna villkor ska vara tillåtlig i rättsliga och administrativa förfaranden som baseras på eller berör dessa allmänna villkor i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärsdokument och affärshandlingar som ursprungligen skapas och bevaras i utskriven form.