SEKRETESSPOLICY

Att skydda din integritet är viktigt för Reebok-CCM Hockey AB ("Reebok-CCM Hockey AB"), operatören för denna webbplats. Denna policy förklarar hur Reebok-CCM Hockey AB samlar in, använder och lämnar ut den personliga information som du tillhandahåller medan du använder denna webbplats från Reebok-CCM Hockey AB ("Webbplatsen"). OBS! Vi förstår att denna policy kan användas för flera webbplatser från Reebok-CCM Hockey AB, inklusive www.ccmskillscamp.com, ccmhockey.com, jofa.com, koho.com and reebokhockey.com.

GENOM ATT KOMMA ÅT, ANVÄNDA OCH/ELLER HÄMTA MATERIAL FRÅN DENNA WEBBPLATS, ELLER GENOM ATT SKICKA IN PERSONLIG INFORMATION TILL REEBOK-CCM HOCKEY AB, SAMTYCKER DU TILL ATT REBOK-CCM HOCKEY AB KAN SAMLA IN, ANVÄNDA OCH LÄMNA UT DIN PERSONLIGA INFORMATION I ENLIGHET MED DENNA SEKRETESSPOLICY OCH PÅ DET SÄTT SOM TILLÅTS ELLER KRÄVS AV LAGEN.

Om du har frågor eller klagomål beträffande vår sekretesspolicy eller våra sekretessrutiner, var god kontakta oss på

skillscamp@reebokccm.com.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Information som samlas in automatiskt

Icke-identifierbar information – Liksom många andra webbplatser samlar Webbplatsen automatiskt in viss icke-identifierbar information beträffande Webbplatsens användare, som t.ex. din dators IP-adress, din Internetleverantörs IP-adress, datum och tid när du besöker Webbplatsen, Internetadressen för den Webbplats från vilken du länkade direkt till Webbplatsen, det operativsystem som du använder, de avsnitt av Webbplatsen som du besöker, de sidor som läses och bilder som ses på Webbplatsen samt det innehåll som du hämtar från Webbplatsen. Reebok-CCM Hockey AB använder denna icke-identifierbara information för administration av Webbplatsen och systemet och för att förbättra Webbplatsen. Reebok-CCM Hockey AB kan lämna ut den icke-identifierbara informationen till andra parter och permanent arkivera den för framtida användning.

Cookies – Webbplatsen kan använda s.k. cookies, en teknologi som installerar information på en Webbplatsanvändares dator så att Webbplatsen kan känna igen framtida besök som utförs med den datorn. Cookies förbättrar bekvämligheten hos och användningen av Webbplatsen. Vi kopplar inte den information som vi lagrar i cookies till någon personlig information som du skickar in medan du befinner dig på webbplatsen.

Personlig information som du specifikt tillhandahåller

Din personliga information – Under din användning av Webbplatsen kan du bli ombedd att frivilligt tillhandahålla viss personlig information (som t.ex. ditt namn, önskat språk, e-postadress, postadress, telefonnummer eller födelsedatum). Du kan dessutom välja att förse oss med personlig information i din korrespondens med oss eller med andra användare av Webbplatsen.

För användare under 13 år samlar vi in din förälders e-postadress för att samla in ytterligare information om dig som: namn, födelsedatum, ort, e-postadress, telefonnummer, hockeynivå, lagnamn, spelad position samt en förälders eller målsmans namn och e-postadress.

VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONLIG INFORMATION OCH HUR ANVÄNDER VI DEN?

Reebok-CCM Hockey AB användning av din personliga information – Alla personliga uppgifter beträffande dig eller ditt barn kommer att användas och registreras av oss i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och denna sekretesspolicy. Vi använder den information som samlas in från dig för att behandla dina förfrågningar och för att tillhandahålla en mer personligt anpassad onlineupplevelse. Vi kan använda din personliga information för att kommunicera med dig, göra det möjligt för dig att anmäla ditt barn till CCM Skills Camp, skicka ett e-postmeddelande till föräldrar och be om ditt deltagande i att registrera ditt barn för vårt CCM Skills Camp, för arkivhållningsändamål, för marknadsundersökningsändamål i aggregerad form (och således anonymt), för att spåra aktiviteter på vår webbplats, för att publicera tendenser och/eller för att förbättra användbarheten och innehållet.

Om du inte längre vill tillåta ditt barn att dela sina foton eller videor med andra kan du kontakta oss på skillscamp@reebokccm.com

Dessutom kan Reebok-CCM Hockey AB även från tid till annan skicka e-post eller andra meddelanden till föräldrar med information om våra produkter och tjänster eller andra frågor som Reebok-CCM Hockey AB tror intresserar er (inkl. produkter eller tjänster från tredje parter). Ni kan när som helst be Reebok-CCM Hockey AB att sluta att skicka er e-post och annan information genom att kontakta skillscamp@reebokccm.com. Dessutom kommer varje oombett e-postmeddelande som Reebok-CCM Hockey AB skickar till er att informera om hur ni kan tacka nej till ytterligare oombedda e-postmeddelanden.

TILL VEM LÄMNAR VI UT DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Vi kommer inte att sälja, dela, hyra ut eller byta bort din personliga information till tredje parter på andra sätt än dem som anges i denna sekretesspolicy.

Utlämnande av din och ditt barns personliga information – Reebok-CCM Hockey AB kan lämna ut din personliga information till följande tredje parter under följande omständigheter:

Utlämnande till tjänsteleverantörer

Vi kan använda andra företag för att utföra tjänster på våra vägnar, inklusive packetering, avsändning och leverans av produkter och avsändning av brevpost och e-post. Vi kommer endast att förse sådana företag med den information som de behöver för att leverera tjänsten i fråga och de är förbjudna att använda informationen för något annat ändamål.

Utlämnande till närstående bolag

Från tid till annan kan Reebok-CCM Hockey AB lämna ut din personliga information till ett av sina närstående bolag så att de kan förse dig med information om sina produkter och tjänster. Du kan välja att din personliga information inte ska delas med tredje parter genom att skicka oss ett e-postmeddelande på skillscamp@reebokccm.com eller genom att kontakta den aktuella tredje parten direkt.

Utlämnande till handelspartner

Reebok-CCM Hockey AB kan lämna ut din personliga information till vissa av sina handelspartner. Innan personlig information lämnas ut ska den mottagande organisationen komma överens med Reebok-CCM Hockey AB om att skydda integriteten av din personliga information på ett sätt som stämmer med denna policy. Mottagande organisationer kan använda din personliga information för att förse dig med e-post eller annan information om sina produkter, tjänster eller andra frågor. Du kan avanmäla dig från delning med tredje parter genom att skicka oss ett e-postmeddelande på skillscamp@reebokccm.com eller genom att kontakta den tredje parten i fråga direkt.

Utlämnande vid företagsöverlåtelser

Reebok-CCM Hockey AB kan involveras i försäljning eller överlåtelse av en del av eller hela sin verksamhet. Som en del av sådan försäljning eller överlåtelse kan Reebok-CCM Hockey AB lämna ut din personliga information till den förvärvande organisationen men kommer att kräva att den förvärvande organisationen samtycker till att skydda integriteten av din personliga information på ett sätt som stämmer med denna policy. Du kommer att underrättas via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår Webbplats om varje eventuell ändring i ägarskapet eller användningen av din personliga information liksom eventuella valmöjligheter som du har beträffande din personliga information.

Utlämnande av information till brottsbekämpande och rättsvårdande myndigheter

Reebok-CCM Hockey AB kan lämna ut din personliga information till ett myndighetsorgan som har hävdat sin lagenliga befogenhet att erhålla informationen i fråga eller i fall där Reebok-CCM Hockey AB har rimliga skäl att tro att informationen kan vara till hjälp vid utredandet av olaglig verksamhet eller för att lyda en kallelse eller order utfärdad av en domstol eller liknande rättslig process, om vi i god tro anser att utlämnande av information krävs för att skydda våra rättigheter, skydda din eller andra personers säkerhet, utreda ett bedrägerifall eller svara på en myndighetsbegäran eller till en person eller ett organ med jurisdiktion att begära uppvisande av information eller för att lyda domstolsregler beträffande uppvisande av handlingar och information eller till Reebok-CCM Hockey AB:s juridiska rådgivare.

Föräldrar har rätt att samtycka till att vi samlar in personlig information om deras barn utan att de behöver samtycka till att vi lämnar ut den informationen till andra tredje parter än tjänsteleverantörer, eftersom vi inte delar information med tredje parter.

VAR FÖRVARAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Plats för information – Reebok-CCM Hockey AB ska lagra och behandla din personliga information på servrar under Reebok-CCM Hockey AB:s kontroll och/eller vid sina kontor i Montreal, Québec, Kanada eller vid sina närstående bolags och tjänsteleverantörers kontor.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Säkra din information – För att hjälpa till att skydda din personliga informations konfidentialitet vidtar Reebok-CCM Hockey AB lämpliga skyddsåtgärder med hänsyn till informationens känslighet. På grund av Internets och Internetteknologiernas karaktär kan dock säkerhets- och sekretessrisker inte elimineras, och Reebok-CCM Hockey AB kan inte garantera att din personliga information inte röjs på andra sätt än dem som anges i denna policy.

Vi följer allmänt accepterade industristandarder för att skydda den personliga information som skickas till oss, både under själva överföringen och när vi mottar informationen. Ingen metod för överföring över Internet eller elektronisk lagring är dock 100 procent säker. Vi kan därför inte garantera informationens absoluta säkerhet.

HUR KAN DU KOMMA ÅT PERSONLIG INFORMATION?

Komma åt din personliga information – Du kan begära åtkomst till din eller ditt barns personliga information liksom information om Reebok-CCM Hockey AB:s insamling, användning och utlämnande av denna information genom att kontakta Reebok-CCM Hockey AB enligt nedan. Förutom vissa undantag som lagen fastställer kommer du att ges rimlig åtkomst till din eller ditt barns personliga information, och du kommer att ha rätt att bestrida informationens riktighet och fullständighet och att få den ändrad om så behövs samt att få eventuella felaktigheter borttagna eller uppdaterade. Du kan hjälpa Reebok-CCM Hockey AB att se till att din eller ditt barns information är korrekt genom att meddela Reebok-CCM Hockey AB per e-post här på skillscamp@reebokccm.com om eventuella ändringar av din eller ditt barns personliga information. Vi kommer att svara på din begäran om åtkomst inom 30 dagar.

Föräldrar har rätt att säga nej till ytterligare kontakt med deras barn från webbplatsen, göra uppdateringar, ta bort felaktigheter och begära att deras barns information tas bort genom att kontakta oss på info@ccmskillscamp.com.

DATALAGRING

Vi kommer att behålla din eller ditt barns information så länge som ditt eller ditt barns konto är aktivt eller så länge som behövs för att tillhandahålla tjänster till dig. Om du vill avsluta ditt eller ditt barns konto eller begära att vi inte längre använder din eller ditt barns information för att tillhandahålla tjänster till dig eller ditt barn kan du kontakta oss på den e-postadress som anges ovan. Vi kommer att behålla och använda din eller ditt barns information i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal.

ANDRA FRÅGOR

Andra webbplatser – Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller Internetresurser. När du klickar på en av dessa länkar kontaktar du en annan webbplats eller Internetresurs. Reebok-CCM Hockey AB har varken ansvar eller ansvarsskyldighet för eller någon kontroll över sådana andra webbplatser eller Internetresurser eller deras insamling, användning och utlämnande av din personliga information.

Användningsavtal för Webbplatsen – Det användningsavtal för Webbplatsen som reglerar din användning av Webbplatsen (och som kan ses genom att klicka här) innehåller viktiga villkor, inklusive villkor som friskriver Reebok-CCM Hockey AB från ansvar för eller begränsar eller utesluter Reebok-CCM Hockey AB:s ansvar för din användning av Webbplatsen samt villkor som fastställer tillämplig lag och exklusiv jurisdiktion för lösning av eventuella tvister beträffande din användning av Webbplatsen.

SOCIALA MEDIER (FUNKTIONER) OCH WIDGETAR:

Vår Webbplats innehåller funktioner för sociala medier, t.ex. Facebooks gilla-knapp eller interaktiva miniprogram som kör på webbplatsen. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress och information om vilken sida du besöker på webbplatsen och kan sätta en cookie för att funktionen ska kunna fungera korrekt. Funktioner för sociala medier och widgetar har antingen en tredje part som värd eller är baserade direkt på vår Webbplats. Dina interaktioner med någon av dessa funktioner regleras av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller funktionen.

KOMMENTARER

Vi tillåter användare att lämna kommentarer på vår webbplats eller följa läger genom att använda sina Facebook-konton. För att kunna göra det måste användarna vara inloggade eller logga in på sin Facebook. Eftersom denna funktion tillhandahålls för användare över 13 år måste föräldrar använda sin Facebook för att tillåta sitt barn att publicera kommentarer eller följa läger på webbplatsen.

ÄNDRINGAR AV SEKRETESSPOLICYN

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy för att återspegla eventuella ändringar i våra informationsrutiner. Om vi gör några väsentliga ändringar kommer vi att underrätta dig via e-postmeddelande (som skickas till den e-postadress som anges i ditt konto) eller genom ett meddelande på denna Webbplats innan ändringen träder i kraft. Vi uppmanar dig att periodiskt titta igenom den här sidan för den senaste informationen om våra sekretessrutiner.

Om vi gör några väsentliga ändringar i hur vi använder personlig information som samlas in från barn under 13 år kommer vi att meddela föräldrar per e-post för att erhålla verifierbart föräldragodkännande för de nya användningarna av barnets personliga information.

DINA KOMMENTARER

Om du har några kommentarer eller frågor om denna policy eller din personliga information, var god kontakta Reebok-CCM Hockey AB på skillscamp@reebokccm.com

Reebok – CCM Hockey AB
Box 700, 169 27 Solna, Sverige
+46 (0)8-522 35 272